Klachtenreglement

Klachtenreglement Caprilli Coaching & Training

De klachten kunnen mondeling of schriftelijk door de cliënt/klager worden ingediend. Hierbij gaat het om direct gedrag of uitlatingen van het personeel van Caprilli Coaching & Training en daarnaast om gedrag van derden die werkzaamheden ten behoeve van cliënten van Caprilli Coaching & Training in opdracht van Caprilli Coaching & Training hebben verricht.

Een binnengekomen klacht wordt vastgelegd en bijgehouden in het klachtenregistratie systeem. Hierin wordt de voortgang en afhandeling van de klacht bijgehouden en gecontroleerd.

De klager krijgt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van de klacht. In deze bevestiging wordt de klacht zo helder en duidelijk mogelijk beschreven. Hierin zijn datum, de feitelijke omschrijving van het incident en de persoon waarop het betrekking heeft van belang.

Indien er reeds langer dan een jaar is verstreken tot indiening van de klacht, hoeft deze niet te worden behandeld. Bij het niet behandelen van de klacht wordt binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht de klager schriftelijk in kennis gesteld.

Versie mei 2023