Gedragscode

Als lid van het NRTO onderschrijven wij en handelen conform de gedragscode zoals door het NRTO is opgesteld. Deze gedragscode gaat in op de volgende beginselen:

 • zorgvuldigheidsbeginsel
 • rechtszekerheidsbeginsel
 • redelijkheidsbeginsel
 • betrouwbaarheidsbeginsel
 • kenbaarheidsbeginsel

Deze 5 beginselen zijn nadere uitgewerkt in het document NRTO-gedragscode. Dit document is hier te downloaden.

Algemene Voorwaarden

Belangrijkste Algemene Voorwaarden Caprilli Coaching & Training

Onderstaande algemene voorwaarden hebben betrekking op al onze opleidingen, trainingen, workshops, coaching en algehele dienstverlening, tenzij anders vermeld. Specifiek voor consumenten hanteren wij de Algemene Voorwaarden zoals opgesteld door het NRTO in samenwerking met de consumentenbond.  Download hier de Algemene voorwaarden voor consumenten in PDF format.

 • De persoonlijke processen van de deelnemers die zich gedurende de opleiding, training, workshop, coaching, etc. afspelen, zijn privé. Er wordt van de deelnemers, of eventuele andere betrokkenen, verwacht daar niet met derden over te spreken. Uiteraard is iedereen vrij om over zijn of haar eigen processen en ervaringen te praten.
 • De trainers zijn ervaren in het begeleiden van individuen, groepen en paarden en hebben de veiligheid en integriteit van de deelnemers hoog in het vaandel staan. Echter, de deelnemers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en veiligheid.
 • Voor deelname aan een opleiding, training, workshop, coaching wordt een factuur toegestuurd. Voor de meerdaagse opleidingen wordt 10% van de kosten aan inschrijfgeld gevraagd. Onze opleidingen vallen onder het kort beroepsonderwijs en kunnen daarom btw-vrij gefactureerd worden. Voor de trainingen, workshops en coaching geldt dat wij btw-plichtig zijn, waarbij het actuele btw-tarief in rekening wordt gebracht. De kosten voor deze trainingen, workshops en coaching dienen in één bedrag betaald te worden en uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang betaald te zijn.
 • Een deelnemer aan een opleiding is definitief ingeschreven op het moment dat het ingevulde inschrijfformulier door Caprilli Coaching & Training is ontvangen. Na ontvangst van de factuur dient het inschrijfgeld binnen 14 kalenderdagen op onze rekening te zijn bijgeschreven. De totaalsom dient uiterlijk 14 werkdagen voor aanvang van de eerste trainingsdag te zijn voldaan.
 • Bij annulering van een opleiding, training, workshop, coaching, gelden de volgende regels met betrekking tot de verschuldigde kosten:

– tot 2 maanden voor aanvang: 10 % van de kosten

– tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: 20 % van de kosten

– tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: 50 % van de kosten

– minder dan 2 weken voor aanvang: 100 % van de kosten

– tussentijdse beëindiging: 100 % van de kosten

 • Bij de opleidingen geldt dat de trainingsdagen één geheel vormen en het is niet mogelijk om losse dagen te volgen. Wanneer een deelnemer door omstandigheden een dag niet kan volgen, is er alleen in overleg en in bijzondere gevallen de mogelijkheid om maximaal 1 dag per opleiding/module in een andere/volgende opleiding in te halen, of gebruik te maken van een alternatieve dag. Bij een blok geldt dat dit alleen de eerste dag van het gemiste blok kan zijn. Het één en ander altijd in overleg met Caprilli Coaching & Training. Aan het inhalen zijn geen extra kosten verbonden. Hebben we eenmaal een inhaaldag voor je gereserveerd en kun je alsnog niet deelnemen, dan vervalt je mogelijkheid om de dag in te halen. Voor wat betreft alle (één- of meerdaagse) trainingen, workshops en coaching geldt dat deze niet ingehaald kunnen worden en er ook geen restitutie van de kosten plaatsvindt.
 • Na inschrijving en betaling van de volledige kosten ontvangt de deelnemer circa een week voor aanvang van de opleiding, training, workshop, coaching informatie met betrekking tot de start, locatie en tijdstip.
 • Voor onze dienstverlening geldt dat we mede gebruik maken van het groepsproces. Bij te weinig inschrijvingen kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening niet garanderen en behouden wij ons het recht voor om de opleiding, training, workshop of coaching te verzetten naar een latere datum of te cancellen.
 • Gedurende opleidingen, trainingen en of workshops is het verboden om foto’s of film opnames te maken. Alleen met toestemming van de coach/trainer mag met alleen het eigen toestel een foto of film gemaakt worden van jezelf. Hierop mogen in geen geval andere deelnemers herkenbaar of onherkenbaar op staan.

Versie december 2021

 

Privacyreglement

Privacyreglement Caprilli Coaching & Training

Alle informatie over individuele cliënten wordt vertrouwelijk behandeld en is in overeenstemming met de wet op de bescherming van persoonsgegevens. Alleen indien de cliënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, wordt informatie doorgegeven aan een opdrachtgever. Caprilli Coaching & Training draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting onder haar directe personeel en derden die ingeschakeld zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Het privacyreglement is conform de SUWI wetgeving.

Principes voor verwerking persoonsgegevens

Er moet een goede reden zijn om persoonsgegevens te verwerken. Tevens moet de verwerking noodzakelijk zijn en er moet ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene zijn. In eerste instantie moet het doel van verkrijging van de gegevens zijn vastgesteld. De doelbeschrijving moet duidelijk en gerechtvaardigd zijn. De inbreuk op de belangen van de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Op degene die de persoonsgegevens verwerkt rust de plicht om binnen redelijke grenzen een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van anderen te vermijden dan wel zo beperkt mogelijk te houden. De betrokkene moet informatie worden verschaft over de verwerking van persoonsgegevens, zodat hij/zij in de gelegenheid is over de ernst van de inbreuk een oordeel te vormen. Degene die persoonsgegevens verwerkt dient dit te doen op een wijze die onnodige verspreiding van het gegeven tegengaat. Degene die persoonsgegevens verwerkt dient dit op een behoorlijke en zorgvuldige manier te doen. De betrokkene dient in de gelegenheid te worden gesteld om zijn rechten adequaat uit te oefenen.

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?
Caprilli Coaching & Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–        Voor- en achternaam

–        Geboortedatum

–        Adresgegevens

–        Telefoonnummer

–        E-mailadres

–        Website

Voor re-integratietrajecten die wij in opdracht van het UWV, gemeenten en andere organisatie uitvoeren verwerken wij mogelijk de volgende aanvullende persoonsgegevens:

–        Informatie van persoonlijke aard omtrent fysieke en mentale gesteldheid

–        Gevolgde therapieën, programma’s en/of andere behandelingen

–        BSN nummer

–        Overige informatie die relevant zijn bij het uitvoeren van het re-integratietraject.

 

Caprilli Coaching & Training verwerken de genoemde persoonsgegevens met als doel:

–        Facturatie en afhandeling van de betaling

–        Verzenden van onze nieuwsbrief

–        Contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

–        Informatie te verstrekken over wijzigingen in onze dienstverlening

–        Om onze diensten uit te voeren.

Protocol gegevensverwerking

Bij de verwerking van gegevens is er continu aandacht voor juistheid en volledigheid van gegevens. Voor communicatie en gegevensuitwisseling tijdens het re-integratietraject wordt vormvrije toestemming aan de cliënt gevraagd. En tevens wordt zo nauwkeurig mogelijk aangegeven aan wie en welke persoonsgegevens worden verstrekt. Tenslotte wordt hierbij aangegeven met welk doel en welke periodiciteit deze wordt verstrekt.

Caprilli Coaching & Training verstrekt slechts gegevens na geïnformeerde, schriftelijke toestemming van de betrokkene en voor zover dat noodzakelijk is voor diens goede reïntegratie.

Na afronding van het traject worden alle opgenomen persoonsgegevens betrekking hebbende op de cliënt maximaal 10 jaar bewaard en gearchiveerd. Na deze periode worden de persoonsgegevens en dossiers verwijderd en vernietigd.

Betrokkenen hebben recht op informatie, inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens. Bij het veranderen van persoonsgegevens moet de verantwoordelijke binnen vier weken op het verzoek van de betrokkene reageren. Ook kan betrokkene bezwaar maken.

Foto en video

Gedurende opleidingen, trainingen en of workshops is het verboden om foto’s of film opnames te maken. Alleen met toestemming van de coach/trainer mag met alleen het eigen toestel een foto of film gemaakt worden van jezelf. Hierop mogen in geen geval andere deelnemers herkenbaar of onherkenbaar op staan.

Versie februari 2020

Download hier het privacyreglement in PDF format

Klachtenreglement

Klachtenreglement Caprilli Coaching & Training

De klachten kunnen mondeling of schriftelijk door de cliënt/klager worden ingediend. Hierbij gaat het om direct gedrag of uitlatingen van het personeel van Caprilli Coaching & Training en daarnaast om gedrag van derden die werkzaamheden ten behoeve van cliënten van Caprilli Coaching & Training in opdracht van Caprilli Coaching & Training hebben verricht.

Een binnengekomen klacht wordt vastgelegd en bijgehouden in het klachtenregistratie systeem. Hierin wordt de voortgang en afhandeling van de klacht bijgehouden en gecontroleerd.

De klager krijgt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van de klacht. In deze bevestiging wordt de klacht zo helder en duidelijk mogelijk beschreven. Hierin zijn datum, de feitelijke omschrijving van het incident en de persoon waarop het betrekking heeft van belang.

Indien er reeds langer dan een jaar is verstreken tot indiening van de klacht, hoeft deze niet te worden behandeld. Bij het niet behandelen van de klacht wordt binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht de klager schriftelijk in kennis gesteld.

Versie mei 2023